Ажлын хэсэг байгуулагдлаа

2021-09-28-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2021-09-21-ний өдрийн 01-А/267 тоот захирамжаар Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөлгүйгээр түр хашаа барьсан, барилгын суурийн нүх ухсан боловч барилгын ажил явуулаагүй удсан иргэн, хуулийн этгээдүүдийн эзэмшил газарт хяналт шалгалт хийж, салбарын хууль тогтоомж, норм дүрмийг хангуулах, зөрчлийг арилгах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдлаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар