Суурь судалгаа, мониторинг

Суурь судалгаа, мониторингийн тухай мэдээлэл

 №  Мэдээллийн төрөл Файлыг үзэх холбоос
1 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа гэж юу вэ? Файлыг үзэх
2 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа гэж юу вэ? Брошур татах
3 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт Файлыг үзэх


Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар

 №  Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар Файлыг үзэх холбоос
1 Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар Файлыг үзэх
2 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын заавар Файлыг үзэх
3 Тариалангийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар Файлыг үзэх
4 Хот тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар Файлыг үзэх

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар