Санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл

2016 он

2016 оны төсөв Татах
2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2017 он

2017 оны төсөв Татах
2017 оны тодотгосон төсөв Татах
2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2021 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2021 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2022 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Тайлан гарах болоогүй.

Санхүүгийн тайлан

2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт Татах
2018 оны Санхүүгийн тайлан Татах
2019 оны Санхүүгийн тайлан Татах
2020 оны Санхүүгийн тайлан Татах

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар