Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 2019 оны Төлөвлөгөө
Газрын удирдлагын хэлтэс Татах
Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс Татах
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө Татах
Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө Татах

 2020 оны Төлөвлөгөө
Газрын удирдлагын хэлтэс Татах
Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс Татах
"Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө Татах
Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө Татах
Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөө Татах
"Жендерийн тэгш байдлыг хангах" чиглэлээр зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар