Хураамж, дансны мэдээлэл

Орлого хүлээн авагч: ДА.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк:Төрийн сан
Данс:100190029003
Гүйлгээний утга:Овог, нэр, регистрийн дугаар
Кадастрын зураг 2500 төгрөг

Орлого хүлээн авагч: ДА.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк:Төрийн сан
Данс:100190029003
Гүйлгээний утга:Овог, нэр, регистрийн дугаар
Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас 8430 төгрөг

Орлого хүлээн авагч: ДА.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк:Төрийн сан
Данс:100190029003
Гүйлгээний утга:Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг/Иргэн/, 10000 төгрөг /ААНБ/

Жич: Хураамж тушаахаасаа өмнө газар зохион байгуулагч мэргэжилтнээс зөвлөгөө авна уу. Зарим үйлчилгээг авахад хураамж тушаах шаардлагагүй байдгийг анхаарна уу. Хураамжаа тушаахдаа дансны дугаар, мөнгөн дүн, гүйлгээний утгаа сайтар шалгана уу.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу


Иргэн, ААНБ-ын анхааралд: Татварын цахим системд шилжсэнтэй холбогдуулан улсын тэмдэгтийн хураамжийн нэхэмжлэл өргөдөл бүртгэх үед цахим системээс үүсдэг болсон тул та бүхэн хариуцсан газар зохион байгуулагчаас төлбөрийн нэхэмжлэлийг авч улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө үү.
2019-01-01-ээс эхлэн газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдсөн, 2020-01-01-ээс эхлэн газрын төлбөр Татварын цахим системд шилжиж байгаа тул иргэн, ААНБ-ууд Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т хандан газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээг шинэчлүүлж, газрын төлбөр тооцоог барагдуулах шаардлагатайг анхааруулж байна.
Орлого хүлээн авагч: ДА.ДА УТэмдэгтийн хураамж
Банк:Төрийн сан
Данс:Төлбөрийн даалгаварын дугаар
Гүйлгээний утга:Иргэн бол Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гүйлгээний утга:ААНБ бол Байгууллагын нэр, регистрийн дугаар
Газар шинээр олголт 10000 төгрөг/Иргэн/, 20000 төгрөг/ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: ДА.ДА УТэмдэгтийн хураамж
Банк:Төрийн сан
Данс:Төлбөрийн даалгаварын дугаар
Гүйлгээний утга:Иргэн бол Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гүйлгээний утга:ААНБ бол Байгууллагын нэр, регистрийн дугаар
Газар эзэмших эрх шилжих 10000 төгрөг/Иргэн/, 20000 төгрөг/ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: ДА.ДА УТэмдэгтийн хураамж
Банк:Төрийн сан
Данс:Төлбөрийн даалгаварын дугаар
Гүйлгээний утга:Иргэн бол Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гүйлгээний утга:ААНБ бол Байгууллагын нэр, регистрийн дугаар
Газар эзэмших хугацаа сунгалт 6000 төгрөг/Иргэн/, 12000 төгрөг/ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: ДА.ДА УТэмдэгтийн хураамж
Банк:Төрийн сан
Данс:Төлбөрийн даалгаварын дугаар
Гүйлгээний утга:Иргэн бол Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гүйлгээний утга:ААНБ бол Байгууллагын нэр, регистрийн дугаар
Газар барьцаанд тавих 10000 төгрөг

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар