Хураамж, дансны мэдээлэл

Иргэн та Egazar системээс цахимаар үйлчилгээ авахад дараах нэр төрлийн хураамжийг төлнө.

Засгийн газрын 2018 оны 320 дугаар тогтоол "Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ"

Хоёр. Газрын кадастрын ажлын үнэлгээ

Ажлын нэр Хэмжих нэгж Үнэлгээ (төгрөг)
14 Газрын улсын бүртгэлийн мэдээллийг кадастрын зурагтай холбож газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах Нэгж талбар 2860
15 Нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэж, баталгаажуулах Нэгж талбар 8430
Орлого хүлээн авагч: ДА.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк:Төрийн сан
Данс:100190029003
Гүйлгээний утга:Овог Нэр, Регистр, Үйлчилгээний төрөл
Жич: Иргэн та Шинээр газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх, Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх, Газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх, Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх, Хамтран эзэмшигч, өмчлөгч нэмэх, хасах зэрэг төрийн үйлчилгээг авах тохиолдолд 2860 төгрөгийг, тухайн төрийн үйлчилгээг авахад шинээр нэгж талбарын хувийн хэрэг нээлгэх шаардлагатай тохиолдолд 8430 төгрөгийг тус тус тушаахыг анхаарна уу.
Egazar системээс өөрийн өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхтэй газрын гэрээ, гэрчилгээ, кадастрыг хэвлэн авах тохиолдолд энэ хураамж хамаарахгүй болно.
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар