Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем www.egazar.gov.mn-г сурталчиллаа.

2021-10-14-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем www.egazar.gov.mn болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021-09-15-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан "Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам"-ыг Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Аймгийн Засаг Даргын Зөвлөлийн хурал, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтсийн хамт олонд танилцуулга, мэдээлэл хийлээ.Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар