Хонгор сумын 2022 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авч байна.

2021-09-20-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар