ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт

2017 он

2017 оны ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт Татах

2018 он

2018 оны ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт Татах

2019 он

2019 оны ТЖГЗБТөлөвлөгөө Татах
2019 оны ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт Хэрэгжилт гарах болоогүй.

2020 он

Дархан сумын 2020 оны ТЖГЗБТөлөвлөгөө Татах
Орхон сумын 2020 оны ТЖГЗБТөлөвлөгөө Татах
Хонгор сумын 2020 оны ТЖГЗБТөлөвлөгөө Татах
Шарын гол сумын 2020 оны ТЖГЗБТөлөвлөгөө Татах
2020 оны ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт Хэрэгжилт гарах болоогүй.

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар