ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нүүр Сумын нэр, төлөвлөгөө Холбоос
1 Дархан сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө Үзэх
2 Хонгор сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө Үзэх
3 Орхон сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө Үзэх
4 Шарын гол сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө Үзэх

Copyright © 2013 - 2017 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар