Маягтын загварууд

 Маягтууд
Газар өмчлөх тухай хүсэлт гаргах маягт
Газар эзэмших тухай хүсэлт гаргах маягт
Газар ашиглах тухай хүсэлт гаргах маягт
"Газар эзэмших эрхийг шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай мэдэгдэл"-ийн маягт

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар